Kunvoko

La estraro de EASP kunvokas la asocianojn por asemblee kunveni la 29an de februaro 2020, en ĝia sidejo, je la 15-a horo unuavoke kun la ĉeesto de dutrionoj de la membraro, aŭ unu horon poste, duavoke, kun iu ajn nombro da asocianoj por trakti pri la jena tagordo:

1 – Legado de la protokolo de la antaŭa asembleo;
2 – Prezento de la Jarraporto (januaro-decembro 2019) por aprobo aŭ malaprobo;
3 – Elekto kaj enpostenigo de la nova estraro por la oficperiodo 2020-2021
4 – Aliaj temoj.

—————————————————————————————
Por presi la alvokon, en la portugala, musklaku ĉi tie.
—————————————————————————————

La formita nomaro estas:

Estraro
Prezidanto: Esmeraldo de Alencar Lima
Vicprezidanto: Paulo Sérgio Viana
Unua Sekretario: José Roberto Tenorio
Dua Sekretariino: Sidnéa Beall
Unua Kasistino: Conceição Rodrigues
Dua Kasistino: Maria Delza Macabú
Propaganda Direktoro: Genildo M. Coelho

Kontrolantoj
Audino Castelo Branco
Marcos Zlotovich
Mauro Progiante

Anstataŭantoj
Shigueco Takahasi
Cristovão Rocha

Novaj gvidantoj serĉataj

Karaj asocianoj,

La oficperiodo de la nuna estraro venas al la fino. En la proksima februaro, la anaro de EASP bezonos elekti novan gvidantaron por daŭrigi la asociajn agadojn.

Jam tempo estas por interkonsiliĝo cele al formado de novaj gvidantoj por la oficperiodo 2020-2021.

Ĉu vi volas aktive partopreni en la vivo de la asocio? Jen la okazo: starigu vian nomaron kaj laborplanon kaj ilin sendu rete al <contato[ĉe]easp.org.br> plej malfrue ĝis la 15-a de januaro 2020.

Konsisto de la nomaro, laŭ la statuto:
Estraro: Prezidanto, Vicprezidanto, unua kaj dua Sekretarioj, unua kaj dua Kasistoj, Propaganda Direktoro.
Konsilantaro: tri membroj
Anstataŭantoj: du membroj

La kompleta statuto estas disponebla ĉi ite.
Se vi havos iun demandon, ni plezure respondos ĝin.

Kunlabore kaj je via dispono,
La estraro

Zamenhofa Tago 2019

Alex Cesário – Gasto de la ĉi-jara Zamenhofa Tago

Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP) fermos sian jarkalendaron de aktivecoj, kiel kutime, per la Zamenhofa Tago,  omaĝe al naskiĝtago de la kreinto de Esperanto.

La  tradicia jarfina kunveno okazos la 14-an de decembro (en la dua sabato de la monato), ekde la 15h, en la sidejo de EASP (Strato Faustolo, 124 – Lapa).

La gasto de la ĉi-jara Zamenhofa Tago estas la esperantisto Alex Cesário, el Araraquara, kiu prezentos la temon “Tiklaj aspektoj de la ĉefaj esperantaj simboloj”.

En la okazo estos lanĉita la Festlibro “Sylla – mia majstro kaj amiko”, kompilita de la muzikestro Alfredo Aragón, el Rio, omaĝe al la 10-jara morto-jubileo de la karmemora esperantisto Sylla Chaves.

Krome, dum la jarfina aranĝo, la ĉeestantoj kunĝuos plian videon en la Filmoklubo de EASP, partoprenos kvizon pri la plej gravaj esperantaj okazintaĵoj en 2019 kaj multe babilos ĉirkaŭ tablo plena je bongustaj manĝoj kaj trinkoj.

Eniro senpaga.

 

Novembra kulturkunveno

La gasto de la novembra kulturkunveno estas la preleganto kaj tradukisto Paulo Sérgio Viana, el Lorena/SP, kiu prezentos la temon “Librokovriloj: Kurioza arto”.

“Ekde la apero de presitaj libroj, de antaŭ jarcentoj, la arto eldoni multe ŝanĝiĝis. Precipe rilate al la kovrilo de libroj, fakuloj produktas verajn artaĵojn – simile al afiŝoj, kiuj propagandas filmojn, ekspoziciojn, eventojn kaj varojn. Krom la pure stetika valoro, kovriloj havas komercan valoron: legantoj foje elektas librojn por aĉeto, forte influite de iliaj kovriloj.”

La kultura kunveno komenciĝos je 16h en la sidejo de EASP situanta ĉe strato Faustolo, 124 – kvartalo Água Branca (Lapa).

Eniro senpaga.

Não mais entre nós

Faleceu no dia 7 de novembro o esperantista Newton José Monteiro com a idade de 88 anos, dos quais muitos dedicados a causas edificantes. Aos familiares e amigos nossos sentimentos de condolência e solidariedade.

Prof. Newton José Monteiro (1930 – 2019)

Prof. Newton José Monteiro (1930 – 2019)

Bacharel em Ciências Contábeis e Atuarias pela USP (1954), com especialização na Faculdade de Filosofia Ciência e Letras também da USP, bem como nas cadeiras de Análise Matemática, Lógica, Crítica dos Princípio, Álgebra Superior, Geometria Projetiva e Analítica, entre outros.

Professor emérito de Matemática em diversas faculdades e escolas técnicas de São Paulo, Atuário Chefe do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, Consultor, implantador e revisor de sistemas atuariais em diversas fundações e prefeituras de São Paulo e de outros Estados, membro de dezenas de grupos e comissões de estudos sobre legislação previdenciária e autor de 17 livros técnicos correlatos.

Conheceu o Esperanto na Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP), em 1946, nas aulas do saudoso Prof. Arnaldo Vianna, de quem herdou, no ano seguinte, a tarefa de continuar ministrando o curso de Esperanto naquela instituição (e posteriormente em diversos bairros da cidade), atividade que desempenhou durante seis décadas, até o ano de 2007.

São de sua autoria os seguintes títulos sobre a língua internacional: Aprendendo Esperanto; Esperanto, língua internacional: curso sem mestre; Ekzercaro pri Sufiksoj kaj prefiksoj; além do opúsculo Laŭsistema Studo de Funkcioj – curiosamente o primeiro livro editado pela Associação Paulista de Esperanto (EASP), em 1960.

Membro e tradutor (português – Esperanto) da Academia Internacional de Ciências de San Marino, traduziu teses sobre cibernética de autoria do Prof. Dr. Osvaldo Sangiorgi, para simpósios e congressos internacionais. Durante vários anos prestou serviços de tradução para o Departamento de Esperanto da Legião da Boa Vontade (LBV).

Durante alguns anos foi secretário da Seção Brasileira da Liga Internacional dos Professores Esperantistas (ILEI), cujas reuniões aconteciam na sede da EASP, sob a direção da saudosa Profª. Elvira Fontes.

Filiou-se à EASP em 2002 e desde então, sempre que pode, participou dos eventos promovidos pela Associação.